Chọn điểm đến

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên các điểm đến cho kỳ nghỉ bằng tiếng Pháp,
 • đặt câu ở thì hiện tại bằng tiếng Pháp,
 • nhận ra chữ viết của các động từ không được phát âm bằng miệng,
 • nói về các kỳ nghỉ lễ và điểm đến yêu thích của người Pháp.

Đặt một chuyến đi

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên một số loại nhà ở và mô tả chúng bằng tiếng Pháp,
 • tạo và sử dụng "passé composé" bằng tiếng Pháp,
 • nhận ra và phát âm âm [R] trong tiếng Pháp,
 • xác định một vài lý do để đi du lịch.

Kể câu chuyện

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • nêu ấn tượng của bạn về một chuyến đi bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng động từ "faire" để kể về các hoạt động của bạn,
 • nhận ra và phát âm âm /s/,
 • viết bưu thiếp.