pièces d'identité en France

Cung cấp các thông tin về nhân thân của mình

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • biết được các từ dùng để giới thiệu bản thân,
 • biết đặt các câu hỏi để làm quen,
 • phát âm đúng các từ kết thúc bằng «e»,
 • biết cách sử dụng «tu» hay «vous» trong những tình huống phù hợp.

Tự giới thiệu

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • nói được tên các nghề,
 • biết đưa họ và tên của mình theo đúng trật tự,
 • nhận biết và phát âm được tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Pháp.

Nói về những người gần gũi thân cận của mình

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • biết giới thiệu về gia đình của mình,
 • sử dụng được các tính từ sở hữu,
 • nhận ra các âm [i] và [ɛ],
 • biết tùy từng đối tượng mà «serrer la main» hoặc «faire la bise».

Nói về nguồn gốc của mình

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • nói và viết được quốc tịch của bạn,
 • nói được bạn sống ở đâu,
 • phân biệt được sự khác nhau giữa giống đực và giống cái trong tên người và quốc tịch.