Đi mua sắm

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • nói được những gì có trong tủ lạnh của mình, 
 • nhận biết được chỉ dấu số nhiều,
 • biết khi nào thì dùng «un», «une» hay «des»,
 • biết nối âm khi cần,
 • kể tên được một số đặc sản ẩm thực của một số quốc gia.
tomates

Nói và hiểu giá cả, trọng lượng

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • biết cách tính và hỏi giá hoặc trọng lượng của một vật,
 • sử dụng các tính từ chỉ định "ce", "cet", "cette" hoặc "ces",
 • biết cách đặt một câu hỏi với ngữ điệu đúng,
 • biết phải đến đúng giờ khi được mời ăn ở một số nước nói tiếng Pháp.
Mettre la table : couverts, verres, assiette

Chuẩn bị bữa ăn

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi đúng tên những gì có trong phòng bếp của bạn,
 • nhận biết và sử dụng được các động từ ở dạng nguyên thể,
 • biết cách lấy lại luồng hơi của mình đúng thời điểm trong câu,
 • nhận diện các cách thức ăn uống khác nhau ở các nước nói tiếng Pháp.

Ăn uống cùng nhau

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • sử dụng được các biểu thức ngôn ngữ phù hợp trong bữa ăn,
 • biết cách chia động từ «avoir» và sử dụng được cấu trúc «il y a»,
 • nhận biết và phát âm được âm [õ],
 • nhận biết các thói quen tại bàn ăn của dân nói tiếng Pháp.