tomates

Nói và hiểu giá cả, trọng lượng

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • đếm và hỏi giá hoặc trọng lượng của thứ gì đó bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng các tính từ chỉ định "ce", "cet", "cette" hoặc "ces",
 • đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp với ngữ điệu phù hợp,
 • đến đúng giờ để dùng bữa ở một số quốc gia nói tiếng Pháp.
Mettre la table : couverts, verres, assiette

Chuẩn bị bữa ăn

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên những thứ có trong nhà bếp của bạn bằng tiếng Pháp,
 • nhận ra và sử dụng động từ nguyên thể,
 • lấy hơi vào đúng thời điểm khi nói một câu,
 • nhận biết các cách ăn uống khác nhau ở các quốc gia nói tiếng Pháp.

Cùng ăn chung

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • sử dụng các cách diễn đạt đúng trong bữa ăn,
 • chia động từ "avoir" và sử dụng cấu trúc "il y a",
 • nhận ra và phát âm âm [õ],
 • nhận biết các thói quen của những người nói tiếng Pháp tại bàn ăn.