Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa:những quy ước của bưu thiếp

Regardez le document et dites si les affirmations sont vraies ou fausses.
Hãy đọc tài liệu và cho biết những câu sau đây đúng hay sai.

Tài liệu này là một bưu thiếp.
ĐúngSai
Tài liệu này là một bức thư.
ĐúngSai
Emilie Deneyelle làm việc ở bộ phận truyền thông.
ĐúngSai
Địa chỉ nơi đến là địa chỉ của TV5MONDE.
ĐúngSai
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...