Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa:lịch trình và điểm đến khi đi nghỉ

Lisez ce document et choisissez la bonne réponse.
Hãy đọc tài liệu sau và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

Đây là loại tài liệu gì?
Une chansonUne publicitéUn reportage
Đây là kiểu chuyến đi nào?
C'est un voyage d'affaires (pour le travail).C'est un voyage religieux.C'est un voyage touristique (pendant les vacances).
Phương tiện giao thông nào được chọn cho chuyến đi này?
L'avionLe carLe train
Đâu là điểm đến của chuyến đi?
La France.L'Italie.L'Espagne.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 05/12/2017 - Modified on 06/07/2018

Có thể bạn cũng thích...