Première classe A1

Văn hóa: Vị thế của người phụ nữ trong công việc

Écoutez la vidéo et regardez l'image. Associez chaque légende à l'élément encadré en vert correspondant.
Hãy nghe đoạn video sau vàquan sát hình ảnh. Nối mỗi chú thích với một yếu tố trong khung màu xanh tương ứng.
PC-Travail-Metier-Cult-PlaceFemmeDAffaire-Jakarta-Video

    Nữ doanh nhânCuộc sống riêngCông nghệ thông tin
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu sắp xếp đúng

Chú ý

Rất tốt

Dịch
Sylvia Sumarlin, Présidente de Dyviacom
Être une femme d'affaires dans un monde d'hommes, car je travaille dans les technologies de l'information, c'est rare, c'est un privilège je pense.

Sylvia Sumarlin, Nữ chủ tịch của Dyviacom Là một nữ doanh nhân trong thế giới toàn đàn ông là chuyện hiếm, như hiện nay tôi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, và theo tôi đó là một đặc quyền.

You may also like...