Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: sự đúng giờ

Testez vos connaissances. Répondez à ce quiz sur la ponctualité en France ou en Belgique. Consultez l'aide.
Hãy kiểm tra kiến thức của bạn Hãy làm bài trắc nghiệm sau về tính đúng giờ ở Pháp và ở Bỉ. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

Ở Pháp, bạn có một cuộc hẹn công việc lúc 10h. Khi nào bạn đến?
Bạn đến lúc 10h vì bạn cần phải đúng giờ.Bạn đến lúc 9h30 vì bạn cần phải đến sớm.Bạn đến khoảng 10h15, đây là 15 phút lịch sự.
Ở Pháp, 15 phút lịch sự có nghĩa là:
đến muộn trong một cuộc hẹn công việc để không phải là người bất lịch sự.đến nhà bạn bè trước 15 phút so với giờ hẹn để giúp đỡ họ chuẩn bị.đến nhà bạn bè muộn vài phút so với giờ hẹn để họ có thể sẵn sàng.
Bạn đang ở Pháp hay ở Bỉ và chuyến tàu của bạn khởi hành lúc 14h30.
Bạn đến rất lâu trước khi tàu khởi hành vì tàu luôn khởi hành sớm.Bạn đến sớm một chút vì tàu khởi hành rất đúng giờ.Không cần gì phải vội, tàu luôn luôn trễ giờ.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 03/05/2013 - Modified on 10/12/2019

Văn hoá / Sự đúng giờ

Ở đất nước bạn, trong văn hoá bạn, có thể đến lúc mấy giờ khi có một cuộc hẹn công việc vào lúc 10 giờ, hay một giờ học tiếng lúc 14 giờ? Nếu có thang điểm "đúng giờ" thì văn hoá nước bạn được bao nhiêu điểm? Đến đúng giờ có phải một việc quan trọng không? Ở mỗi nền văn hoá, khái niệm về thời gian và những thứ có liên quan tới thời gian rất khác nhau: tính đúng giờ, việc tuân thủ giờ giấc, các cuộc hẹn... Mọi người có cần báo trước hay xin lỗi nếu đến muộn, hoặc không thể đến một cuộc hẹn, dù chỉ là một cuộc hẹn bạn bè? Mọi người có hay bị vội không? Người chậm chạp sẽ bị nhìn nhận thế nào? Mọi người có thể làm việc gì "từ từ" không? Những người nói tiếng Pháp ở phương tây rất đúng giờ trong các cuộc hẹn liên quan tới công việc, y tế, học hành. Những người đến muộn sẽ bị coi là làm phí phạm thời gian của người khác. Quy tắc này cũng được áp dụng, gần như chặt chẽ đến từng giây, với các phương tiện công cộng như tàu tốc hành. Nói chung, khi đến muộn thì phải báo trước. Tuy nhiên, ở Pháp, với các cuộc hẹn cá nhân, đến nhà bạn bè, thì đến muộn không phải là bất lịch sự: như khi đến muộn 15 phút, lại là lịch sự.

Có thể bạn cũng thích...