Première classe A1

Văn hóa : quốc tịch và nghề nghiệp, giống đực và giống cái

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.

Xem đoạn phim và chọn câu trả lời đúng.

PC-Salutations-DireOrigine-Culture-ParAlliance-FoscariCoelho-Video


Ai nói?
Un homme et une femme.Deux étudiants.Une femme.
Hai người này nói về cái gì?
D'elles-mêmes, elles se présentent.De leurs vacances.De leurs amis.
Aphrodite Maravelaki, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu

Chú ý

Rất tốt

Dịch
Antonio Foscari
Je m’appelle Antonio Foscari. Je suis vénitien, d’une famille vénitienne. Je suis architecte. J’enseigne à l’Université d’architecture de Venise, exactement histoire de l’architecture.

Caroline Coelho
Salut, je m’appelle Caroline Coelho et je suis portugaise. J’habite à Coimbra. Il y a une des plus anciennes universités en Europe et je suis très fière d’étudier là. Je commence ma 5e année en architecture.
Antonio Foscari Tôi tên là Antonio Foscari. Tôi là người Venice, là con trong một gia đình gốc Venice. Tôi là kiến trúc sư. Tôi dạy ở trường Đại học Kiến trúc Vơ-ni-dơ, chính xác là dạy về lịch sử kiến trúc. Caroline Coelho Xin chào, tôi tên là Caroline Coelho và tôi là người Bồ Đào Nha. Tôi sống ở Coimbra. Thành phố có một trong những trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu và tôi rất tự hào được học tập tại đó. Tôi đang học năm thứ 5 chuyên ngành kiến trúc.

You may also like...