Intégration

Văn hóa: nói với ai về các vấn đề sức khỏe và vấn đề cá nhân của mình

Có hiệu lực đến 31/12/2033
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain et Julie Romanelli, TV5MONDE
Published on 04/04/2013 - Modified on 31/03/2023