Intégration
Share

Văn hóa: nói với ai về các vấn đề sức khỏe và vấn đề cá nhân của mình

Có hiệu lực đến 31/12/2023
Étape en cours
Ces exercices font partie de l'étape suivante : Première classe > Nói về tình trạng sức khoẻ, tinh thần của mình.