Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa : nói họ và tên theo đúng thứ tự

Lisez les phrases. Dites si la personne se présente selon l'usage en français ou non.
Đọc các câu sau. Người này có giới thiệu bản thân theo kiểu của người Pháp hay không.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Je m'appelle Aquino Sheila.
Giống các nước nói tiếng Pháp.Không giống các nước nói tiếng Pháp.
Mon nom est Mario Dufour.
Giống các nước nói tiếng Pháp.Không giống các nước nói tiếng Pháp.
Je suis Paule-Andrée Cassidy.
Giống các nước nói tiếng Pháp.Không giống các nước nói tiếng Pháp.
Je m'appelle Poirier Claude.
Giống các nước nói tiếng Pháp.Không giống các nước nói tiếng Pháp.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Aphrodite Maravelaki, Université catholique de Louvain
Published on 04/09/2013 - Modified on 22/08/2017

Văn hoá / Xưng họ và tên theo đúng thứ tự

Trong văn hoá nước bạn, khi tự giới thiệu, người ta sẽ xưng gì trước? Họ trước hay tên trước? Trong tiếng Pháp, người ta thường xưng tên trước rồi mới đến họ. Với những câu hỏi như: "Quel est ton nom ?" (cách hỏi không chính quy) hoặc "Quel est votre nom ?" (cách hỏi chính quy), cần trả lời tên trước rồi mới đến họ. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh chính quy hoặc hành chính, khi viết, người ta sẽ đặt họ trước tên sau. Các câu hỏi thường dùng để hỏi tên và họ: - Quel est ton / votre nom ? - Comment t’appelles-tu / vous appelez-vous ? - Tu t’appelles comment ? (không chính quy) - Votre nom ? Votre prénom ? (hành chính) Các cách trả lời: Je m’appelle Jean (Dubois) – Mon nom est Jean (Dubois) – Jean (Dubois). Thường người ta xưng cả tên lẫn họ trong các tình huống chính quy. Còn trong các tình huống không chính quy như liên hoan nhà bạn bè của mình, người nói tiếng Pháp chỉ xưng tên. Lưu ý, khi dùng tiếng Pháp để giới thiệu bản thân, không bao giờ được thêm các chức danh (Bác si, Ông, Bà) vào trước tên mình!

Có thể bạn cũng thích...