Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa : nói họ và tên theo đúng thứ tự

Regardez les images et choisissez la bonne réponse.
Xem những hình ảnh sau và chọn câu trả lời đúng.


Những bức ảnh này chỉ hình gì ?
Des enfants.Des adultes.Des adolescents.
Ta có thể đọc được điều gì trên những bức ảnh này ? (2 câu trả lời)
Des prénoms.Des noms.Des âges.
Ta có thể đọc được điều gì nữa ?
Des professions.Des numéros de téléphone.Des adresses.
Aphrodite Maravelaki, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...