Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa : chào hỏi

Regardez la vidéo. Associez chaque commentaire au bon dialogue.
Hãy xem đoạn phim sau. Hãy nối mỗi lời bình với một đoạn hội thoại tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Salutations-Entourages-Cult-Saluer-SODA-Video
Có một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ hôn má khi chào hỏi.
Đoạn hội thoại 1.
Có một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ bắt tay chào nhau.
Đoạn hội thoại 2.
Có hai người đàn ông, họ bắt tay chào nhau. Họ nói "Bonjour" (xin chào). Họ xưng hô xã giao (ngôi "vous").
Đoạn hội thoại 3.
Có hai người đàn ông, họ bắt tay chào nhau. Họ nói "Salut". Họ xưng hô thân mật (ngôi "tu")
Đoạn hội thoại 4.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Aphrodite Maravelaki, Université catholique de Louvain
Published on 02/09/2013 - Modified on 25/10/2019
Dịch
Premier dialogue
L'homme
Comment ça va ?
La femme
Ça va.

Deuxième dialogue
L'homme
Bonjour Marie, comment ça va ?
La femme
Ça va bien.
L'homme
Bien ?

Troisième dialogue
Le premier homme
Bonjour André.
Le deuxième homme
Bonjour.
Le premier homme
Comment allez-vous ?
Le deuxième homme
Bien, bien.

Quatrième dialogue
Le premier homme
Salut Lorant, comment vas-tu ?
Le deuxième homme
Ça va, impeccable. Très bien.
Đoạn hội thoại 1 Người đàn ông Bà khỏe không ? Người phụ nữ Tôi khỏe. Đoạn hội thoại 2 Người đàn ông Chào Marie, khỏe không ? Người phụ nữ Tôi rất khỏe. Người đàn ông Rất khỏe ? Đoạn hội thoại 3 Người đàn ông thứ nhất Chào André. Người đàn ông thứ hai Xin chào. Người đàn ông thứ nhất Anh khỏe không ? Người đàn ông thứ hai Tôi rất khỏe. Đoạn hội thoại 4 Người đàn ông thứ nhất Chào Lorant, cậu khỏe chứ ? Người đàn ông thứ hai Mình khỏe. Rất khỏe.

Văn hoá / Chào hỏi

Và ở nước bạn, mọi người chào nhau như thế nào? Các bạn có bắt tay, hay làm những cử chỉ bằng đầu không ? Với người thân và người ít quen biết các bạn có chào cùng một cách không ? Tại Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ, người ta chào và bắt tay nhau khi gặp người không quen. Giữa những người trẻ tuổi hay các sinh viên, các bạn sẽ giới thiệu mình bằng tên kèm một cử chỉ bằng tay hoặc một cái hôn má. Khi mọi người đã quen biết nhau hoặc là bạn nhau, thì họ chỉ hôn má. Thông thường, những người đàn ông khi chào nhau sẽ bắt tay, nhưng cũng có khi họ hôn má nhau. Cũng tương tự, một người đàn ông gặp một phụ nữ hoặc hai phụ nữ với nhau nếu không quen cũng sẽ bắt tay. Ngược lại một người đàn ông gặp một phụ nữ đã quen hoặc hai người phụ nữ quen nhau cũng sẽ hôn má nhau. Người lớn sẽ xưng tu với trẻ con và thơm má chúng, ngay cả khi đứa trẻ đó là con ruột của họ. Để chào nhau, người ta nói "Bonjour". Các bạn trẻ và sinh viên thường dùng "Salut" hơn.

Có thể bạn cũng thích...