Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Regardez le reportage puis associez l’image à son commentaire.
Xem đoạn phóng sự rồi nối hình ảnh với lời bình luận.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Sante-Rdv-Culture-Rwanda-SecuriteSociale-Video
Ici, pas de salle d'opération.
L'équipe dispense conseils et soins de base.
Un sésame pour toute la famille.
Les patients ont aussi le système du ticket modérateur.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 03/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Voix off
Ici, pas de salle d’opération, bien sûr ; l’équipe dispense conseils et soins de base. Seule condition pour y être ausculté : posséder une carte de mutuelle. Un coût annuel certes à supporter pour le foyer, mais un sésame pour toute la famille.
Le docteur
C’est important parce que comme les patients ont payé préalablement pour la carte de mutuelle, ils peuvent se faire soigner à moindres frais. Ils ont aussi le système de ticket modérateur, ce qui permet au patient de ne payer que 200 francs rwandais, quelle que soit la maladie.
Lời dẫn Ở đây, không có phòng mổ, đương nhiên ; ê-kíp cho lời khuyên và những chăm sóc cơ bản Điều kiện duy nhất để được khám bệnh ở đâu : có thẻ bảo hiểm. Tất nhiên là phải mất phí thường niêm để hộ trợ cho hộ gia đình, nhưng đây là chìa khóa vàng cho cả gia đình Các bác sĩ Đây là điều quan trọng bởi vì các bệnh nhân đã trả tiền trước cho thẻ bảo hiểm nên họ có thể khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn. Họ cũng có cả hệ thống thẻ bảo hiểm xã hội, nhờ đó bệnh nhân chỉ phải trả 200 franc rwanda cho bất kỳ loại bệnh nào.

Có thể bạn cũng thích...