Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Từ vựng:địa lý

Regardez la vidéo et identifiez les lieux que vous voyez.
Hãy xem đoạn video và xác định những địa điểm mà bạn thấy.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
PC-Voyage-Destination-Vocabulaire-DF-Dakar-Video
  La mer et la plage
Xuất hiện trong video.Không xuất hiện trong video.
  La montagne
Xuất hiện trong video.Không xuất hiện trong video.
  La nature, la forêt
Xuất hiện trong video.Không xuất hiện trong video.
  La ville
Xuất hiện trong video.Không xuất hiện trong video.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain.
Published on 05/12/2017 - Modified on 18/07/2019
Dịch
Ivan Kabacoff, présentateur
Cette semaine, Destination francophonie vous emmène à Dakar, la capitale du Sénégal. Cet ancien village de pêcheur planté à l'extrémité ouest de l'Afrique est devenu une ville dynamique en pleine mutation. Elle n'en a pas pour autant perdu sa fameuse "teranga", ce mot wolof qui désigne l'hospitalité légendaire des Sénégalais. Ce sens de l’accueil, Dakar l'a déployé récemment en organisant le XVe sommet de la francophonie. Toute la planète francophone s'est retrouvée à Dakar dont beaucoup de jeunes, bien décidés à faire bouger cette planète.
Ivan Kabacoff, người dẫn chương trìnhTuần này, Điểm đến Pháp ngữ sẽ đưa bạn đến Dakar, thủ đô của Sénégal. Nơi từng là một làng chài ở cực Tây châu Phi giờ đã trở thành một thành phố năng động đang chuyển mình. Dù vậy, nó vẫn không đánh mất cái "teranga" nổi tiếng của mình, từ này trong tiếng Wolof dùng để chỉ đức tính hiếu khách huyền thoại của người Sénégal. Sở thích tiếp đón này được Dakar phát huy gần đây bằng cách tổ chức kì họp thượng đỉnh của khối Pháp ngữ lần thứ XV. Cả thế giới Pháp ngữ hội ngộ tại Dakar, trong đó có rất nhiều bạn trẻ quyết tâm

Từ vựng / Địa lý


continent (le) [châu lục]  
sur un continent [trên một châu lục] :en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Europe [ở châu Á, ở châu Phi, ở châu Mỹ, ở châu Đại Dương, ở châu Âu]  

pays (le) [quốc gia]  
un pays chaud - un pays froid [một quốc gia nóng - một quốc gia lạnh]  
dans un pays [ở một quốc gia] :en Italie, au Japon, aux États-Unis [ở Ý, ở Nhật Bản, ở Mỹ]    

ville (la) [thành phố]  
​une petite ville - une grande ville [một thành phố nhỏ - một thành phố lớn]  
dans une grande ville (à Dakar, à Londres...) [ở một thành phố lớn (ở Dakar, ở Luân Đôn...)]  

île (l'/une) [hòn đảo]  
sur une île [trên một hòn đảo] :à Madagascar, à Cuba [ở Madagascar, ở Cuba]  

ville (la) - aller en ville [thành phố - vào thành phố]  
montagne (la) - partir en montagne [núi - lên vùng núi]  
mer (la) - aller à la mer, aller au bord de la mer [biển - đi biển, đi ra bờ biển]  
nature (la) -  marcher dans la nature [thiên nhiên - đi bộ giữa thiên nhiên]  
hôtel (l'/un) -  aller à l'hôtel, passer des vacances à l'hôtel [khách sạn -  đi đến khách sạn, trải qua kỳ nghỉ ở khách sạn]  
plage (la) - aller à la plage [bãi biển - đi đến bãi biển]  
Les points cardinaux [Các hướng chính]
sud (le) [hướng Nam]  
au sud de - au sud du pays [ở phía Nam của - ở phía Nam của đất nước]  

nord (le) [hướng Bắc]  
au nord de - au nord de la ville [ở phía Bắc của - ở phía Bắc của thành phố]  

est (l') [hướng Đông]  
à l'est de - à l'est de l'Afrique [ở phía Đông - ở phía Đông của châu Phi]  

ouest (l') [hướng Tây]  
à l'ouest de - à l'ouest de l'île [ở phía Tây của - ở phía Tây của hòn đả]o  

Có thể bạn cũng thích...