Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Từ vựng: trong phòng tắm

Regardez la vidéo (attention, il n'y a pas de son) et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video (chú ý, không có tiếng) và chọn câu trả lời đúng.
PC-Sante-Parler-Vocabulaire-SIDAdeshabille-sallebain-Video


Bạn nhìn thấy ai ?
Un jeune homme. Une jeune femme. Un enfant.
Cậu ta ở đâu ?
Il est dans le salon.Il est dans la salle de bain. Il est dans la cuisine.
Cậu ấy làm gì ?
Il se lave. Il dort. Il mange.
Dorothée Depont, Đại học công giáo Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...