Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Từ vựng: ở hiệu thuốc

Observez les documents et répondez aux questions.
Quan sát các tài liệu sau và trả lời câu hỏi.


Chủ đề chung của các tài liệu này là gì ?
La technologie.La santé. Les inventions.
Bạn nhìn thấy gì?
Un hôpital, une salle d'attente.Des médicaments. Des personnes malades.
Bạn đọc điều các từ nào trong các tài liệu này ? Chọn chuỗi câu phù hợp.
Le vaccin, la pilule, le docteur, la consultation, le corps. L’ordonnance, le docteur, la fièvre, l’aspirine, le vaccin.La mutuelle, l'antibiotique, la pilule, l’aspirine, le vaccin.
Dorothée Depont, Đại học công giáo Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...