Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Từ vựng: các cuộc khám bác sĩ

Regardez la vidéo (attention, il n'y a pas de son) et répondez aux questions.
Hãy xem đoạn video (lưu lý, không có âm thanh) và trả lời các câu hỏi.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

PC-Sante-Rdv-Vocabulaire-IndependancesTogoHopital-Consultations-Video
Ta thấy một bác sĩ nữ.
Đúng Sai
Người phụ nữ mua thuốc.
ĐúngSai
Bác sĩ tiếp một cô bé đến khám bệnh
Đúng Sai
Cô bé sợ và khóc
ĐúngSai
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Đại học công giáo Louvain
Published on 03/04/2013 - Modified on 13/12/2019

Có thể bạn cũng thích...