Share

Tổng kết:bạn có thể phân biệt /s/ và /z/ khi phát âm không?

Có hiệu lực đến 31/12/2023
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 02/12/2017 - Modified on 02/07/2018