Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết Tự giới thiệu

Regardez la vidéo. Complétez la carte d'identité de la jeune femme en remettant chaque élément à la bonne place.
Hãy xem đoạn phim sau. Hoàn thành chứng minh thư của cô gái bằng cách xếp lại thông tin vào vị trí thích hợp.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Salutations-SePresenter-Bilan-Annick-Video
Nom : Kayitesi Prénom : Annick Nationalité : rwandaise Âge : 29 ans Année de naissance : 1979 Pays d'origine : Rwanda
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 04/09/2013 - Modified on 22/10/2019
Dịch
Annick Kayitesi
Bonjour, je m'appelle Annick Kayitesi, j'ai 29 ans, je suis d'origine rwandaise et j'habite à Reims.
Je suis née en 1979 au Rwanda.
Annick Kayitesi Xin chào, tôi tên là Annick Kayitesi, tôi 29 tuổi, tôi là người Rwanda và tôi sống ở Reims. Tôi sinh năm 1979 ở Rwanda.

Có thể bạn cũng thích...