Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết: nói về nghề nghiệp

Regardez les photos et écoutez les phrases. Associez chaque image à la phrase correspondante.
Hãy xem các bức ảnh sau và đọc các câu dưới đây. Nối mỗi hình ảnh với câu tương ứng.

nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...