Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết: nói về nghề nghiệp

Regardez les photos et écoutez les phrases. Associez chaque image à la phrase correspondante.
Hãy xem các bức ảnh sau và đọc các câu dưới đây. Nối mỗi hình ảnh với câu tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 04/05/2013 - Modified on 10/12/2019

Có thể bạn cũng thích...