Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết: chuẩn bị bữa ăn

Regardez la vidéo (attention, il n'y a pas de son). Reconstituez chaque verbe à l'infinitif pour retrouver les différentes étapes de la recette.
Hãy xem đoạn video (chú ý, không có tiếng). Chuyển các động từ về dạng nguyên thể để tìm ra các bước trong công thức nấu ăn.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Repas-Preparer-Bilan2-ManiereManger-SSFTahitiThon-Videotahitithon
Một số câu đã sắp xếp đúng và sẽ được sử dụng cho phần sau của bài tập.
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Université catholique de Louvain
Published on 02/06/2013 - Modified on 10/12/2019

Có thể bạn cũng thích...