Intégration
Share

Tổng kết: bạn có thể phát âm bỏ nguyên âm cuối không ?

Có hiệu lực đến 31/12/2023
Published on 02/04/2013 - Modified on 15/09/2022
Étape en cours
Ces exercices font partie de l'étape suivante : Première classe > Nói về nỗi đau thể chất.