Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: sự nối âm trong nhóm tiết điệu

Écoutez les phrases. Reconstituez les mots et écrivez les mots manquants pour compléter les phrases.
Hãy nghe các câu sau. Sắp xếp lại các từ và điền các từ còn thiếu để hoàn thành câu.
Écrivez la ou les bonnes réponses dans les cases Help on how to respond the exercice

Fabrice habite  à Paris.

Il aide un jeune  homme|emomh.

C'est son nouvel  appartement|ptteemarapn.

Il voit une cuisine  américaine|aaniércmie.
nbOk1 từ đúng chính tả
nbOk2 từ sai dấu
nbKo từ cần sửa
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 01/07/2013 - Modified on 10/12/2019

Phát âm / Luyến âm trong nhóm tiết điệu

Khi nói tiếng Pháp, chúng ta không phát âm từng từ một: chúng ta nhóm và nối các từ lại với nhau. Chúng ta phát âm một nhóm từ như phát âm một từ dài: đó là nhóm tiết điệu.

Ta nối phụ âm ở cuối từ này với nguyên âm bắt đầu một từ khác.

Relooking_avec Fabrice

Mon nouvel_appartement

Cuisine_américaine

Il_habite à Paris

Nhóm tiết điệu là nhóm các từ được phát âm trong một luồng hơi. Một nhóm tiết điệu thường tương ứng với một ý.

Có thể bạn cũng thích...