Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: sự nối âm trong nhóm tiết điệu

Écoutez les sons dans l'exercice puis cochez la bonne colonne.
Hãy nghe các âm trong bài tập rồi đánh dấu vào cột tương ứng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Tôi nghe thấy một nhóm từ duy nhất.Tôi nghe thấy nhiều nhóm từ.
Tôi nghe thấy một nhóm từ duy nhất. Tôi nghe thấy nhiều nhóm từ.
Tôi nghe thấy một nhóm từ duy nhất.Tôi nghe thấy nhiều nhóm từ.
Tôi nghe thấy một nhóm từ duy nhất. Tôi nghe thấy nhiều nhóm từ.
Tôi nghe thấy một nhóm từ duy nhất.Tôi nghe thấy nhiều nhóm từ.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 01/07/2013 - Modified on 10/12/2019

Phát âm / Luyến âm trong nhóm tiết điệu

Khi nói tiếng Pháp, chúng ta không phát âm từng từ một: chúng ta nhóm và nối các từ lại với nhau. Chúng ta phát âm một nhóm từ như phát âm một từ dài: đó là nhóm tiết điệu.

Ta nối phụ âm ở cuối từ này với nguyên âm bắt đầu một từ khác.

Relooking_avec Fabrice

Mon nouvel_appartement

Cuisine_américaine

Il_habite à Paris

Nhóm tiết điệu là nhóm các từ được phát âm trong một luồng hơi. Một nhóm tiết điệu thường tương ứng với một ý.

Có thể bạn cũng thích...