Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: phụ âm cuối thường không được phát âm

Écoutez les mots et écrivez-les.
Hãy nghe và viết các từ sau.
Écrivez le mot associé à la définition Help on how to respond the exercice
nbOk1 từ đúng chính tả
nbOk2 từ sai dấu
nbKo từ cần sửa
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/07/2013 - Modified on 25/10/2019

Phát âm / Phụ âm cuối thường không được đọc

Không có nguyên tắc tuyệt đối cho việc đọc hay không đọc phụ âm cuối của một từ trong tiếng Pháp. Với các động từ có dạng nguyên thể kết thúc bằng "er" , chẳng hạn habiter, visiter, chữ "r" sẽ không được đọc.
habiter
visiter Nhưng chữ "r" ở cuối các động từ có dạng nguyên thể không kết thúc bằng "er" thì vẫn được đọc.
dormir
sortir
pouvoir Chữ "r" cũng được đọc trong các từ sau:
mer
pour
toujours Thông thường, phụ âm cuối của các từ thông dụng trong tiếng Pháp sẽ không được đọc.
logement
appartement
petit
grand
blanc
Về phát âm của chữ "s" trong từ "plus" Chữ "s" trong từ "plus" không được đọc khi: - trong cụm "ne...plus":
Je n'habite plus [ply] le quartier.
- sau nó là một từ bằng đầu một phụ âm.
Ce logement est plus [ply] petit.
Chữ "s" trong từ "plus" được đọc khi: - trong cụm từ "plus de":
Ce logement a plus [plys] de pièces.
- trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm
Ce logement est plus [plyz] original.
- với dấu cộng (+) trong môn toán. Ta đọc âm [s] khi từ đằng sau bắt đầu bằng một phụ âm, và đọc âm [z] khi từ đằng sau bắt đầu bằng một nguyên âm.
Il faut un bureau plus [plys] deux chambres.
Ce logement compte deux pièces plus [plyz] une.

Có thể bạn cũng thích...