Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: nối âm

Écoutez les sons et cochez la bonne colonne selon ce que vous entendez.
Hãy nghe các âm sau và đánh dấu vào cột tương ứng với âm mà bạn vừa nghe thấy.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Tôi nghe thấy [nɔnjɔ]Tôi nghe thấy [zɔnjɔ]Tôi nghe thấy [tɔnjɔ]
Tôi nghe thấy [nɔnjɔ]Tôi nghe thấy [zɔnjɔ]Tôi nghe thấy [tɔnjɔ]
Tôi nghe thấy [nɔnjɔ]Tôi nghe thấy [zɔnjɔ]Tôi nghe thấy [tɔnjɔ]
Tôi nghe thấy [nɔnjɔ]Tôi nghe thấy [zɔnjɔ]Tôi nghe thấy [tɔnjɔ]
Tôi nghe thấy [nɔnjɔ]Tôi nghe thấy [zɔnjɔ]Tôi nghe thấy [tɔnjɔ]
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/06/2013 - Modified on 10/12/2019

Phát âm / Nối âm

Phụ âm là những âm được phát ra khi thay đổi luồng hơi trong khoang miệng: ta có thể khép miệng rồi bật mở đột ngột (trong tiếng Pháp, đó là các chữ b, c, d, g, k, m, n, p, q, t) hoặc thu hẹp khoang miệng (f, ch, j, l, r, s, v, w, x, z). Một nguyên âm trong tiếng Pháp là âm được phát ra bằng việc rung các dây thanh quản. Các nguyên âm trong tiếng Pháp tương đương với các chữ cái a, e, i, o, u, y, cũng như các tổ hợp chữ cái (e)au, ai, ei, in, ein, ain, on, un, oi, ou... Nguyên âm là bộ phận quan trọng nhất của âm tiết. Nối âm, là đọc phụ âm cuối, vốn thường không được đọc, của một từ để nối với từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm. Người ta tính một âm tiết mới khi nó có dạng phụ âm-nguyên âm, cấu trúc của 50% các âm tiết tiếng Pháp. Các phụ âm cuối thường được nối là [z, t, n, p, R]. Các trường hợp nối âm bắt buộc: - sau un, deux, trois, six, dix, les, aux, des, ces, mes, tes, ses, nos, vos, leurs, quelques, plusieurs, certains, (de) nombreux, quels, aucun, mon, ton, son, tout; - sau en, dans, chez, sans, sous; - sau très, moins, mieux, plus, bien, trop; - on, vous, nous trước một động từ, ví dụ:
"On_a faim."
"Vous_achetez." Cấm nối âm từ một từ quan trọng sang một từ ít quan trọng hơn. Ví dụ:
- sau Quand, combien, comment, TRỪ trong thành ngữ:
"Comment_allez-vous ?"
- sau "et", ví dụ:
"Et // elle apprend le français."

Có thể bạn cũng thích...