Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: nhóm tiết điệu và ngữ điệu (2)

Écoutez les phrases et associez-les aux "la la la" qui correspondent.
Hãy nghe các câu sau và nối các câu đó với "la la la" tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/05/2013 - Modified on 10/12/2019

Phát âm / Nhóm tiết điệu và ngữ điệu (2)

Trong tiếng Pháp, người ta không phát âm riêng lẻ từng từ một. Người dân các nước Pháp ngữ có thể phát âm liền một mạch 6 âm tiết không ngắt quãng một cách thoải mái.
Khi nói tiếng Pháp, chúng ta nhấn mạnh vào nguyên âm của âm tiết cuối cùng được phát âm lên của từ hay nhóm từ. Chúng ta gọi nhóm từ này là: nhóm tiết điệu. Nhấn mạnh vào âm tiết cuối cùng cho phép nhận ra điểm kết thúc của từ hay nhóm từ cũng như phân biệt các nhóm tiết điệu với nhau.
Ví dụ :

Bonjour, je m'appelle Paulina (la la / la la la / la la la)

Je suis espagnole (la la / la la la)
 

Chúng ta kéo dài âm tiết cuối cùng của nhóm tiết điệu trong các trường hợp sau:
- danh sách và liệt kê

une feuille, deux stylos, trois documents, …

- do dự, lưỡng lự

celui-ci… ou celui-

- hét lên

Comment ? Je n’entends rien !

- hoặc là nói thầm

C’est important.

- và cả trong câu nói tự nhiên, nhất là trong các câu trần thuật.

Et alors...

Chính vì thế, có thể nói đây là một đặc trưng của tiếng Pháp bởi vì trọng âm không nhấn vào từng từ một. Người ta nhấn trọng âm theo vị trí của từ trong câu.
Những người nước ngoài thường nhấn nhiều trọng âm trong một câu tiếng pháp. Họ bị nhận ra do ngữ điệu đi kèm với nhóm tiết điệu.
 


Mở rộng:

Có thể bạn cũng thích...