Intégration

Phát âm: nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng

Có hiệu lực đến 04/04/2032