Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: ngữ điệu trong tiếng Pháp

Écoutez les phrases suivantes et cliquez sur la ou les syllabe(s) montante(s).
Hãy nghe các câu sau và chọn một hay nhiều âm tiết cao.

[Pas d'] en fant, [pas de] voi {sin.}

[Pas d'] é lec tri ci té, [pas une] {route.}

[Pas de] voi sin, [pas d'] é lec tri ci té, [pas une] {route.}

[Pas de] voi sin, [pas d'] é lec tri ci té, [pas une] route [qui la lie avec le reste du] {monde.}

[Pas d'] en fant, [pas de] voi sin, [pas d'] é lec tri ci té, [pas une] {route.}

[Pas d'] en fant, [pas de] voi sin, [pas d'] é lec tri ci té, [pas une] route [qui la lie avec le reste du] {monde.}
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu chọn đúng
nbKo câu chọn thừa
cần phải chọn nb câu nữa
Chú ý
Rất tốt

Phát âm / Ngữ điệu trong tiếng Pháp

Lên giọng Trong tiếng Pháp, ngữ điệu sẽ được lên ở giữa câu, để báo hiệu là câu vẫn chưa kết thúc. Ta lên giọng ở cuối mỗi nhóm tiết điệu trong câu. Ví dụ:
Pas d'enfant, pas de voisin, pas d'électrici, pas une route. Hạ giọng Ta hạ giọng ở cuối câu để báo hiệu câu đã kết thúc.
Ví dụ:
Pas d'enfant, pas de voisin, pas d'électricité, pas une route qui la lie avec le reste du monde. Câu hỏi Với câu hỏi, ta còn lên giọng cao hơn ở cuối câu:
Pas de voisin ?
Pas de voisin.

Có thể bạn cũng thích...