Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: ngữ điệu trong tiếng Pháp

Écoutez les phrases. Pour chaque phrase, choisissez la bonne réponse.
Hãy nghe các câu sau. Hãy chọn một câu trả lời đúng với mỗi câu.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Hạ giọng, kết thúc câu.Lên giọng, tiếp tục câu.
Hạ giọng, kết thúc câu.Lên giọng, tiếp tục câu.
Hạ giọng, kết thúc câu.Lên giọng, tiếp tục câu.
Hạ giọng, kết thúc câu.Lên giọng, tiếp tục câu.
Hạ giọng, kết thúc câu.Lên giọng, tiếp tục câu.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 03/07/2013 - Modified on 04/11/2019

Phát âm / Ngữ điệu trong tiếng Pháp

Lên giọng Trong tiếng Pháp, ngữ điệu sẽ được lên ở giữa câu, để báo hiệu là câu vẫn chưa kết thúc. Ta lên giọng ở cuối mỗi nhóm tiết điệu trong câu. Ví dụ:
Pas d'enfant, pas de voisin, pas d'électrici, pas une route. Hạ giọng Ta hạ giọng ở cuối câu để báo hiệu câu đã kết thúc.
Ví dụ:
Pas d'enfant, pas de voisin, pas d'électricité, pas une route qui la lie avec le reste du monde. Câu hỏi Với câu hỏi, ta còn lên giọng cao hơn ở cuối câu:
Pas de voisin ?
Pas de voisin.

Có thể bạn cũng thích...