Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: luyến nguyên âm

Écoutez les phrases et sélectionnez la phrase que vous avez entendue. Puis, dites s'il y a ou non un enchaînement vocalique. Consultez l'aide.
Hãy nghe các câu sau và chọn câu mà bạn đã nghe thấy. Và hãy cho biết là có luyến nguyên âm giữa các từ hay không Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
Tu as une orange ?|Tu as l'orange ? (luyến nguyên âm giữa các từ|không luyến nguyên âm giữa các từ )

Il a l'orange ? |Il a une orange ? (không luyến nguyên âm giữa các từ|luyến nguyên âm giữa các từ )

Il a volé une orange ?|Elle a volé une orange ? (luyến nguyên âm giữa các từ|không luyến nguyên âm giữa các từ )

Elle a volé l'orange ?|Elle a volé une orange ? (không luyến nguyên âm giữa các từ|luyến nguyên âm giữa các từ )

Orange ou abricot ?|Orange et abricot ? (luyến nguyên âm giữa các từ|không luyến nguyên âm giữa các từ )
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 02/06/2013 - Modified on 10/12/2019

Phát âm / Luyến nguyên âm

Trong tiếng Pháp, người ta không phát âm riêng lẻ từng từ một. Người dân các nước Pháp ngữ có thể phát âm liền một mạch 6 âm tiết không ngắt quãng một cách thoải mái. Người ta phát âm các từ diễn đạt một ý trong một luồng hơi: đó là nhóm tiết điệu. Khi phát âm nhóm này, giọng nói không bị ngắt quãng. Chữ "e" cuối của từ không được phát âm.
une banane [yn banan].
Nếu từ đứng sau bắt đầu bằng một nguyên âm, người ta sẽ đọc nối hai từ, không ngắt nghỉ:
une_orange. Nếu có hai nguyên âm đứng liền nhau, người ta sẽ phát âm từng nguyên âm và nối chúng lại; không có nghỉ giữa chừng hay ngắt giọng. đó là hiện tượng luyến nguyên âm:
Tu_as volé_une orange. Ghi chú: Một phụ âm là âm được phát ra khi thay đổi luồng hơi trong khoang miệng. người ta có thể khép miệng rồi bật mở đột ngột (trong tiếng Pháp, đó là những chữ cái b, c, d, g, k, m, n, p, q, t) hoặc hoặc thu hẹp khoang miệng(f, ch, j, l, r, s, v, w, x, z). Một nguyên âm trong tiếng Pháp là âm được phát ra bằng việc rung các dây thanh quản. Các nguyên âm trong tiếng Pháp tương đương với các chữ cái a, e, i, o, u, y, cũng như các tổ hợp chữ cái (e)au, ai, ei, in, ein, ain, on, un, oi, ou... Nhìn chung, nguyên âm là nền tảng của âm tiết.

Có thể bạn cũng thích...