Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: lên giọng trong câu hỏi

Écoutez les phrases. Si la voix monte, cliquez dans la colonne "question". Si la voix descend, cliquez dans la colonne "affirmation".
Hãy nghe các câu sau. Nếu là lên giọng, hãy nhấp chuột vào cột "câu hỏi". Nếu là xuống giọng, hãy nhấp chuột vào cột "câu khẳng định".
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Vous pouvez maintenant prononcer chaque phrase avec l'intonation que vous n'avez pas entendue.
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 03/06/2013 - Modified on 10/12/2019

Phát âm / Lên giọng ở câu hỏi

Trong tiếng Pháp, ngữ điệu sẽ khác nhau ở câu hỏi/câu nghi vấn và câu trả lời/câu khẳng định. Ta lên giọng ở cuối câu để cho biết đấy là câu hỏi:
Tu manges des oranges ?
Người ta lên giọng ở đầu câu nếu câu bắt đầu bằng một từ để hỏi:
Combien d'oranges ?
Người ta hạ giọng ở cuối câu để cho biết đấy là câu trả lời hoặc câu khẳng định.
Deux kilos d'oranges. Lên giọng ở những câu hỏi không có từ để hỏi Để đặt câu hỏi, người ta lên giọng ở cuối câu. Giọng sẽ từ mức 2 lên mức 4.
Ví dụ: Tu manges des oranges ? 4. _______________ranges ? 3. __________des o______ 2. Tu manges___________ 1. ____________________ Lên giọng ở những câu có từ để hỏi Khi từ để hỏi nằm ở đầu câu, người ta bắt đầu câu ở mức 3 và sau đó là mức 2.
Ví dụ: Où est le marché de Vilnius ? 4. ______________________ 3. Où est ________________ 2. ______le marché de Vilnius ? 1. _______________________

Có thể bạn cũng thích...