Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm : các quốc tịch theo giống đực và giống cái

Regardez la vidéo et choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s).
Xem đoạn băng và chọn một hay nhiều câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

Transcription par alliance VN
Ba người này làm gì?
Elles se présentent.Elles parlent au téléphone.Elles parlent de leurs loisirs.
Hai thông tin nào được những người này nhắc tới?
Le nom.La nationalité.L'adresse.Le téléphone.
Trong số các quốc tịch này, quốc tịch nào không được nhắc đến trong đoạn băng?
Syrien.Américaine.Portugais.Malgache.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 01/09/2013 - Modified on 29/11/2019
Dịch
Bassel Habib
Je m'appelle Bassel Habib. Je suis syrien. Je suis né à Lattaquié en Syrie.

Helder Wasterlain
Bonjour je m'appelle Helder Wasterlain, j'ai 26 ans et je suis portugais.

Norosaholy Robinson
Je m'appelle Norosaholy Robinson, je suis malgache et je suis chargée de la communication à l'Alliance française de Tananarive.
Bassel Habib
Tôi tên là Bassel Habib. Tôi là người Xi-ri. Tôi sinh ra ở thành phố Latakia thuộc Si-ri.

Helder Westerlain
Xin chào, tôi tên là Helder Wasterlain, tôi 26 tuổi và tôi là người Bồ Đào Nha.

Norosaholy Robinson
Tôi tên là Norosaholy Robinson, tôi là người Madagascar và tôi phụ trách ban truyền thông của Trung tâm Văn hóa Pháp ở Tananarive.

Có thể bạn cũng thích...