Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

Écoutez les phrases et choisissez la lettre qui est remplacée par l’apostrophe « ' ». Consultez l’aide.
Nghe các câu sau và chọn chữ cái được thay thế bởi dấu lược " ' ". Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Tu vois l'infirmière ? 
Bỏ nguyên âm cuối của "e"Bỏ nguyên âm cuối của "a" Bỏ nguyên âm cuối của "i"
J’ai mal à la tête.
Bỏ nguyên âm cuối của "e"> Bỏ nguyên âm cuối của "a" Bỏ nguyên âm cuối của "i"
Elle a mal à l’œil droit.
Bỏ nguyên âm cuối của "e"> Bỏ nguyên âm cuối của "a" Bỏ nguyên âm cuối của "i"
Pourquoi est-ce que Christophe ne parle pas ? Parce qu'il est malade.
Bỏ nguyên âm cuối của "e"> Bỏ nguyên âm cuối của "a" Bỏ nguyên âm cuối của "i"
S'il a de la fièvre, il doit voir le docteur.
Bỏ nguyên âm cuối của "e" Bỏ nguyên âm cuối của "a"Bỏ nguyên âm cuối của "i"
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Đại học công giáo Louvain
Published on 02/04/2013 - Modified on 13/12/2019

Phát âm / Bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

Bỏ nguyên âm cuối

Trong tiếng Pháp, khó nghe được điểm phân chia giữa các từ vì phát âm có thể nối phụ âm cuối của một từ với âm đầu của từ tiếp thôi
Trong một nhóm từ được nối với nhau theo quy tắc ngữ pháp, nguyên âm cuối (thường xuyên là "e", "a", đôi khi là "i", "u"), của từ đầu tiên biến mất trước một từ khác bắt đầu bằng một nguyên âm. Nguyên âm bị bỏ được ký hiệu khi viết bằng dấu lược "' ' ".
 
Trong phất âm, phụ âm nằm trước nguyên âm cuối bị bỏ kết hợp với nguyên âm của từ tiếp theo để tạo thành một âm tiết :

l'infirmier, l'infirmière, l'ophtalmologue, l’œil, l'oreille, l'homme, l'hôpital,...  nam y tá / nữ y tá / bác sĩ nhãn khoa / một chiếc mắt / một chiếc tai / một người đàn ông / một bệnh viện

Nhưng ở dạng số nhiều :

les infirmiers, les infirmières, les ophtalmologues, les yeux, les oreilles, les hommes, les hôpitaux.

Nguyên âm cuối bị bỏ thường là âm "e" ((le, ce, me, je, te, se, ne, de, que, parce que, puisque, lorsque, jusque...), và âm "a" (la), hoặc âm "i", trong cấu trúc si + il -> s'il.

Bỏ âm

Trong một số từ thường gặp, và chỉ khi nói trong bối cảnh thân mật, các nguyên âm hoặc phụ âm có thể bị lược bỏ :    - Bỏ âm [y] trong từ "tu" khi đứng trước nguyên âm :

Tu en veux ? -> T'en veux ?

- Bỏ âm [l] trong từ "il(s)" :

"Il y a" > "Y a"

"Il n'y a rien" > "Y a rien"

"Il n'y a pas de chemin." > "Y a pas de chemin."

Có thể bạn cũng thích...