Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

Écoutez les phrases de la chanson et placez chaque élément dans la bonne phrase. Consultez l'aide.
Hãy nghe các câu trong bài hát và xếp mỗi yếu tố vào một câu tương ứng. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
Il faut qu'elle respire

Et ça c'est rien de le dire

D'ici quelques années on aura consommé les feuilles

Pourquoi toi t'en as deux ?

Mais il n'y aura plus personne pour te laver les mains
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Đại học công giáo Louvain
Published on 02/04/2013 - Modified on 13/12/2019

Phát âm / Bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

Bỏ nguyên âm cuối

Trong tiếng Pháp, khó nghe được điểm phân chia giữa các từ vì phát âm có thể nối phụ âm cuối của một từ với âm đầu của từ tiếp thôi
Trong một nhóm từ được nối với nhau theo quy tắc ngữ pháp, nguyên âm cuối (thường xuyên là "e", "a", đôi khi là "i", "u"), của từ đầu tiên biến mất trước một từ khác bắt đầu bằng một nguyên âm. Nguyên âm bị bỏ được ký hiệu khi viết bằng dấu lược "' ' ".
 
Trong phất âm, phụ âm nằm trước nguyên âm cuối bị bỏ kết hợp với nguyên âm của từ tiếp theo để tạo thành một âm tiết :

l'infirmier, l'infirmière, l'ophtalmologue, l’œil, l'oreille, l'homme, l'hôpital,...  nam y tá / nữ y tá / bác sĩ nhãn khoa / một chiếc mắt / một chiếc tai / một người đàn ông / một bệnh viện

Nhưng ở dạng số nhiều :

les infirmiers, les infirmières, les ophtalmologues, les yeux, les oreilles, les hommes, les hôpitaux.

Nguyên âm cuối bị bỏ thường là âm "e" ((le, ce, me, je, te, se, ne, de, que, parce que, puisque, lorsque, jusque...), và âm "a" (la), hoặc âm "i", trong cấu trúc si + il -> s'il.

Bỏ âm

Trong một số từ thường gặp, và chỉ khi nói trong bối cảnh thân mật, các nguyên âm hoặc phụ âm có thể bị lược bỏ :    - Bỏ âm [y] trong từ "tu" khi đứng trước nguyên âm :

Tu en veux ? -> T'en veux ?

- Bỏ âm [l] trong từ "il(s)" :

"Il y a" > "Y a"

"Il n'y a rien" > "Y a rien"

"Il n'y a pas de chemin." > "Y a pas de chemin."

Có thể bạn cũng thích...