Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

Écoutez la chanson et complétez les paroles.
Nghe bài hát và điền lời.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
PC-Sante-Souffrance-Prononciation-Respire-Mickey3D-Elision-Video
Je vais te raconter l'histoire|une histoire de l'être humain. Au début y avait|il n’y avait rien, au début c'était|cela était bien Puis l'homme|un homme a débarqué avec ses gros souliers Des routes à sens unique qu'il|qu’elle s'est mis à tracer
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Đại học công giáo Louvain
Published on 02/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Mickey 3D
Approche-toi petit, écoute-moi gamin,
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain
Au début y avait rien au début c'était bien
La nature avançait y avait pas de chemin
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers
Des coups de pieds dans la gueule pour se faire respecter
Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer
Les flèches dans la plaine se sont multipliées
Mickey 3D Hãy lại gần ta hỡi bé con, hãy nghe ta nói hỡi bé con, Ta sẽ kể cháu nghe câu chuyện của loài người Mới đầu không có gì hết, mới đầu mọi thứ đều tốt đẹp Thiên nhiên phát triển mạnh còn chẳng có đường đi Rồi con người xuất hiện với những đôi giầy to đùng của họ Những cú đá vào mồm để được người khác tôn trọng Những con đường một chiều họ bắt đầu vạch ra Những mũi tên vào đồng bằng tăng lên

Phát âm / Bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

Bỏ nguyên âm cuối

Trong tiếng Pháp, khó nghe được điểm phân chia giữa các từ vì phát âm có thể nối phụ âm cuối của một từ với âm đầu của từ tiếp thôi
Trong một nhóm từ được nối với nhau theo quy tắc ngữ pháp, nguyên âm cuối (thường xuyên là "e", "a", đôi khi là "i", "u"), của từ đầu tiên biến mất trước một từ khác bắt đầu bằng một nguyên âm. Nguyên âm bị bỏ được ký hiệu khi viết bằng dấu lược "' ' ".
 
Trong phất âm, phụ âm nằm trước nguyên âm cuối bị bỏ kết hợp với nguyên âm của từ tiếp theo để tạo thành một âm tiết :

l'infirmier, l'infirmière, l'ophtalmologue, l’œil, l'oreille, l'homme, l'hôpital,...  nam y tá / nữ y tá / bác sĩ nhãn khoa / một chiếc mắt / một chiếc tai / một người đàn ông / một bệnh viện

Nhưng ở dạng số nhiều :

les infirmiers, les infirmières, les ophtalmologues, les yeux, les oreilles, les hommes, les hôpitaux.

Nguyên âm cuối bị bỏ thường là âm "e" ((le, ce, me, je, te, se, ne, de, que, parce que, puisque, lorsque, jusque...), và âm "a" (la), hoặc âm "i", trong cấu trúc si + il -> s'il.

Bỏ âm

Trong một số từ thường gặp, và chỉ khi nói trong bối cảnh thân mật, các nguyên âm hoặc phụ âm có thể bị lược bỏ :    - Bỏ âm [y] trong từ "tu" khi đứng trước nguyên âm :

Tu en veux ? -> T'en veux ?

- Bỏ âm [l] trong từ "il(s)" :

"Il y a" > "Y a"

"Il n'y a rien" > "Y a rien"

"Il n'y a pas de chemin." > "Y a pas de chemin."

Có thể bạn cũng thích...