Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

PC-Sante-Souffrance-Prononciation-Respire-Mickey3D-Elision-Video
Đây là dạng tài liệu nào ?
Un clip vidéo. Un dessin animé. Une publicité.
Ai hát ?
Une fille. Un garçon. Une femme.Un homme.
Ta thấy gì trên ảnh ?
Une fille. Un garçon. Une femme. Un homme.
Địa điểm trên ảnh là ở đâu ?
Une ville. Une usine. La mer.La campagne.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Đại học công giáo Louvain
Published on 02/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Mickey 3D
Approche-toi petit, écoute-moi gamin,
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain
Au début y avait rien au début c'était bien
La nature avançait y avait pas de chemin
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers
Des coups de pieds dans la gueule pour se faire respecter
Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer
Les flèches dans la plaine se sont multipliées
Mickey 3D Hãy lại gần ta hỡi bé con, hãy nghe ta nói hỡi bé con, Ta sẽ kể cháu nghe câu chuyện của loài người Mới đầu không có gì hết, mới đầu mọi thứ đều tốt đẹp Thiên nhiên phát triển mạnh còn chẳng có đường đi Rồi con người xuất hiện với những đôi giầy to đùng của họ Những cú đá vào mồm để được người khác tôn trọng Những con đường một chiều họ bắt đầu vạch ra Những mũi tên vào đồng bằng tăng lên

Có thể bạn cũng thích...