Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm : bảng chữ cái

Écoutez les sons de l'alphabet français. Associez chaque lettre au son correspondant.
Nghe các âm trong bảng chữ cái tiếng Pháp. Nối mỗi chữ cái với âm tương ứng khi đọc.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/09/2013 - Modified on 22/10/2019

Phát âm / Bảng chữ cái

A, a như trong Adam
B, b như trong Bachir
C, c như trong Clara
D, d như trong Djamila
E, e như trong Eugénie
F, f như trong Fatou
G, g như trong Gabriel
H, h như trong Habib
I, i như trong Inès
J, j như trong Jade
K, k như trong Kevin
L, l như trong Léa
M, m như trong Mamadou
N, n như trong Nathan
O, o như trong Omar
P, p như trong Paul
Q, q như trong Quentin
R, r như trong Rosalie
S, s như trong Samuel
T, t như trong Thomas
U, u như trong Ursule
V, v như trong Victor
W, w như trong William
X, x như trong Xavier
Y, y như trong Yasmine
Z, z như trong Zohra

Có thể bạn cũng thích...