Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm : bảng chữ cái

Écoutez la chanson et les sons de l'exercice. Complétez les phrases.
Nghe bài hát sau và các âm trong bài tập. Hoàn thành các câu sau.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice

Son prénom est Lolita|Lily|Léa ou Lo|Lu|Lé ou Lola|Lulu|Loulou.


L, O se prononce hello|helli|hella.


L, I se prononce helli|hello|hella.


T, A se prononce t'es A|t'es O|t'es I.

nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/09/2013 - Modified on 22/10/2019
Dịch
La chanteuse
Moi je m'appelle Lolita
Lo ou bien Lola
Du pareil au même
Moi je m'appelle Lolita […]
Je m'appelle Lolita […]
Hello, helli, t'es A (L.O.L.I.T.A.)
Moi Lolita
Nữ ca sĩ
Tôi, tôi tên là Lolita
Lo hay Lola
Thì cũng thế cả thôi
Tôi, tôi tên là Lolita […]
Tôi tên là Lolita […]
Xin chào, bạn là A (L.O.L.I.T.A.)
Tôi là Lolita

Phát âm / Bảng chữ cái

A, a như trong Adam
B, b như trong Bachir
C, c như trong Clara
D, d như trong Djamila
E, e như trong Eugénie
F, f như trong Fatou
G, g như trong Gabriel
H, h như trong Habib
I, i như trong Inès
J, j như trong Jade
K, k như trong Kevin
L, l như trong Léa
M, m như trong Mamadou
N, n như trong Nathan
O, o như trong Omar
P, p như trong Paul
Q, q như trong Quentin
R, r như trong Rosalie
S, s như trong Samuel
T, t như trong Thomas
U, u như trong Ursule
V, v như trong Victor
W, w như trong William
X, x như trong Xavier
Y, y như trong Yasmine
Z, z như trong Zohra

Có thể bạn cũng thích...