Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm : bảng chữ cái

Écoutez l'extrait et choisissez la bonne réponse.
Nghe đoạn trích dưới đây và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

Bài khóa này trích từ đâu ?
Từ một đoạn quảng cáoTừ một hộ chiếu.Từ một bài hát.Từ một tấm bưu thiếp.
Lolita là :
một tên người.một số điện thoại.một quốc tịch.một địa chỉ.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/09/2013 - Modified on 22/10/2019
Dịch
La chanteuse
Moi je m'appelle Lolita
Lo ou bien Lola
Du pareil au même
Moi je m'appelle Lolita […]
Je m'appelle Lolita […]
Hello, helli, t'es A (L.O.L.I.T.A.)
Moi Lolita
Nữ ca sĩ
Tôi, tôi tên là Lolita
Lo hay Lola
Thì cũng thế cả thôi
Tôi, tôi tên là Lolita […]
Tôi tên là Lolita […]
Xin chào, bạn là A (L.O.L.I.T.A.)
Tôi là Lolita

Có thể bạn cũng thích...