Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm : bảng chữ cái

Écoutez l'extrait et choisissez la bonne réponse.
Nghe đoạn trích dưới đây và chọn câu trả lời đúng.


Bài khóa này trích từ đâu ?
Từ một đoạn quảng cáoTừ một hộ chiếu.Từ một bài hát.Từ một tấm bưu thiếp.
Lolita là :
một tên người.một số điện thoại.một quốc tịch.một địa chỉ.
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Dịch
La chanteuse
Moi je m'appelle Lolita
Lo ou bien Lola
Du pareil au même
Moi je m'appelle Lolita […]
Je m'appelle Lolita […]
Hello, helli, t'es A (L.O.L.I.T.A.)
Moi Lolita
Nữ ca sĩ
Tôi, tôi tên là Lolita
Lo hay Lola
Thì cũng thế cả thôi
Tôi, tôi tên là Lolita […]
Tôi tên là Lolita […]
Xin chào, bạn là A (L.O.L.I.T.A.)
Tôi là Lolita

Có thể bạn cũng thích...