Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: âm "u"

Regardez la vidéo et lisez les résumés. Dites quel est le bon résumé en choisissant le numéro correspondant.
Hãy xem đoạn video và đọc các câu tóm tắt dưới đây. Chỉ ra đâu là câu tóm tắt đúng bằng cách chọn con số tương ứng.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
PC-Travail-AllerTravail-Pron-SonU-ParAllianceCommissionEuropeenne-Video
Câu tóm tắt đúng là câu tóm tắt 2|câu tóm tắt 1|câu tóm tắt 3.

1 : La vidéo présente une femme fonctionnaire de police. Sa première langue est le français.
Parler le français est naturel.

2 : La vidéo présente un homme fonctionnaire à l’Union européenne. Sa première langue est le néerlandais.
Parler le français est très utile.

3 : La vidéo présente un homme fonctionnaire à l’Union européenne. Sa première langue est l’allemand.
Parler l’italien est très utile.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 03/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Jean-Paul Brouwer
Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je suis néerlandais et européen, j'ai 35 ans et j'habite à Bruxelles où je travaille à la Commission européenne. À la Commission européenne, il y a trois langues officielles, ce sont l'anglais, l'allemand et bien sûr le français.
J'aime la langue française parce que c'est la langue de la littérature, c'est la langue de l'art, d'histoire. Pour faciliter mon travail à la Commission, c'est très utile pour moi de parler le français.
Jean-Paul Brouwer Xin chào, tôi tên là Jean-Paul, tôi là người Hà Lan, tôi 35 tuổi và tôi sống ở Brussels, nơi tôi làm việc cho Uỷ ban Châu Âu. Ở Uỷ ban Châu Âu, có ba ngôn ngữ chính thức được sử dụng là tiếng Anh, tiếng Đức và tất nhiên cả tiếng Pháp nữa. Tôi thích tiếng Pháp bởi vì đó là ngôn ngữ của văn chương, nghệ thuật và lịch sử. Để thuận tiện cho công việc ở Uỷ ban, tôi cần nói tiếng Pháp.

Có thể bạn cũng thích...