Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp:quá khứ kép của các động từ đuôi -er

Regardez le document. À quoi sert cette page internet ? Écoutez les phrases et cochez la bonne colonne.
Hãy quan sát tài liệu. Trang internet này dùng để làm gì?Nghe các câu sau và đánh dấu vào cột thích hợp.

 Rechercher un hôtel
Xuất hiện trong tài liệuKhông xuất hiện trong tài liệu
 Acheter un billet d'avion
Xuất hiện trong tài liệuKhông xuất hiện trong tài liệu
 Consulter la météo
Xuất hiện trong tài liệuKhông xuất hiện trong tài liệu
  Organiser, préparer votre voyage
Xuất hiện trong tài liệuKhông xuất hiện trong tài liệu
 Louer une voiture
Xuất hiện trong tài liệuKhông xuất hiện trong tài liệu
  Réserver un hôtel bon marché (économique) ou très cher
Xuất hiện trong tài liệuKhông xuất hiện trong tài liệu
  Demander des informations sur le pays
Xuất hiện trong tài liệuKhông xuất hiện trong tài liệu
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...