Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp:cụm từ giới thiệu "C'est le / la / les" - "C'est un / une"

Lisez les phrases et cochez la bonne colonne. Consultez l'AIDE.
Đọc các câu sau và đánh dấu vào cột thích hợp. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
C'est un monument célèbre.
Ta nói đến một điều gì đó không cụ thể hay độc nhất. Ta không đưa ra thông tin cụ thể.Ta nói đến một điều gì đó cụ thể. Ta đưa ra thông tin cụ thể.
C'est l'Atomium.
Ta nói đến một điều gì đó không cụ thể hay độc nhất. Ta không đưa ra thông tin cụ thể.Ta nói đến một điều gì đó cụ thể. Ta đưa ra thông tin cụ thể.
C'est la statue du Manneken Pis.
Ta nói đến một điều gì đó không cụ thể hay độc nhất. Ta không đưa ra thông tin cụ thể.Ta nói đến một điều gì đó cụ thể. Ta đưa ra thông tin cụ thể.
Ce sont des frites et une bière.
Ta nói đến một điều gì đó không cụ thể hay độc nhất. Ta không đưa ra thông tin cụ thể.Ta nói đến một điều gì đó cụ thể. Ta đưa ra thông tin cụ thể.
C'est la Grand-Place de Bruxelles.
Ta nói đến một điều gì đó không cụ thể hay độc nhất. Ta không đưa ra thông tin cụ thể.Ta nói đến một điều gì đó cụ thể. Ta đưa ra thông tin cụ thể.
C'est le centre de la Bande Dessinée.
Ta nói đến một điều gì đó không cụ thể hay độc nhất. Ta không đưa ra thông tin cụ thể.Ta nói đến một điều gì đó cụ thể. Ta đưa ra thông tin cụ thể.
C'est une petite statue.
Ta nói đến một điều gì đó không cụ thể hay độc nhất. Ta không đưa ra thông tin cụ thể.Ta nói đến một điều gì đó cụ thể. Ta đưa ra thông tin cụ thể.
Ce sont les lettres de TV5.
Ta nói đến một điều gì đó không cụ thể hay độc nhất. Ta không đưa ra thông tin cụ thể.Ta nói đến một điều gì đó cụ thể. Ta đưa ra thông tin cụ thể.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 03/12/2017 - Modified on 06/07/2018

Ngữ pháp / Cụm từ giới thiệu, mạo từ xác định và không xác định

Mạo từ không xác định và xác định Mạo từ xác định dùng để chỉ một vật hay một người cụ thể.  le Musée Guggenheim (bảo tàng Guggenheim) (le + danh từ giống đực), Tour Eiffel (tháp Eiffel) (la + danh từ giống cái), l’Atomium de Brussels (công trình kỉ niệm Atomium ở Brussels) (l’ + nguyên âm) , Jardins du Luxembourg (Vườn Luxembourg) (les + danh từ số nhiều)  Chỉ tồn tại duy nhất một bảo tàng Guggenheim, tháp Eiffel, công trình kỉ niệm Atomium và Vườn Luxembourg cũng là độc nhất.  Mạo từ không xác định dùng để chỉ một loại sự vật hay người.Un restaurant chinois (một nhà hàng Trung Quốc) (un + danh từ giống đực),une fontaine magnifique (một đài phun nước tuyệt đẹp)(une + danh từ giống cái), des monuments historiques (các công trình lịch sử (des + số nhiều).  Có nhiều nhà hàng Trung Quốc, có nhiều đài phun nước tuyệt đẹp và nhiều công trình lịch sử.    Xác định và giới thiệu bằng cách dùng c’est/ce sont  Để xác định hoặc giới thiệu một vật hay một người, ta dùng c’est + danh từ số ít và ce sont + danh từ số nhiều.
C’est Paul.  (Il est Paul)  
C’est le monsieur en gris. (Il est le monsieur en gris)  C’est un musée. (Il est  un musée) 
C’est la maison de Dali.   (Elle est la maison…) C’est une école. (Elle est une école)
C’est l’hôpital St-Pierre.  (Il est l’hôpital)  
Ce sont les livres de Sophie. (Ils sont les livres de Sophie)
Ce sont des touristes. (Ils sont des touristes)
Câu hỏi luôn ở số ít:
Với những đồ vậtsự vật: Qu’est-ce que c’est ? C’est la statue de la Liberté ; ce sont des restaurants.
Với người Qui est-ce ? C’est mon frère ; ce sont mes parents.

Có thể bạn cũng thích...