Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp : Tính từ sở hữu (mon, ma, mes, v..v..)

Écoutez la chanson et choisissez la bonne réponse.
Nghe bài hát và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

Bạn nghe thấy cụm từ nào trong bài hát ?
« Mon cousin ».« Mon ami ».« Mon frère ».
Bạn nghe thấy tên riêng nào trong bài hát ?
Léo.Pierrot.Renaud.
Theo bạn, bài hát này dành cho ai ?
À des femmes.À des enfants.À des personnes âgées.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 02/09/2013 - Modified on 25/10/2019
Dịch
La petite fille
Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu !
Cô gái nhỏ Dưới ánh trăng sáng, Bạn Pierrot của tôi ơi Hãy cho tôi mượn cây bút lông của bạn Để tôi viết một từ Cây nến của tôi tắt rồi Tôi không có lửa Xin bạn hãy mở cửa ra đi Vì Chúa !

Có thể bạn cũng thích...