Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: thức mệnh lệnh

Lisez les phrases. Complétez chaque phrase en conjuguant les verbes à l'impératif. Utilisez la personne indiquée entre parenthèses. Consultez l'aide.
Hãy đọc các câu sau. Chia động từ ở thức mệnh lệnh để hoàn thành câu. Sử dụng ngôi đại từ nhân xưng được ghi trong ngoặc đơn. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Écrivez la ou les bonnes réponses dans les cases Help on how to respond the exercice
Va voir ce film au cinéma ! (aller / tu)Sortez ce soir ! (sortir / vous)Voyage en bus ! (voyager / tu)Pars en vacances ! (partir / tu)Regardez cette photo ! (regarder / vous)Danse avec Mamadou ! (danser / tu)Écoutez ce CD ! (écouter / vous)Gagne 200 dollars ! (gagner / tu)
nbOk1 từ đúng chính tả
nbOk2 từ sai dấu
nbKo từ cần sửa
Chú ý
Rất tốt

Recopiez les 8 phrases à l'impératif dans votre carnet de bord.
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 02/08/2013 - Modified on 25/10/2019

Ngữ pháp / Thức mệnh lệnh


Chúng ta sử dụng thức mệnh lệnh để đưa ra chỉ dẫn, lời khuyên hoặc ra lệnh.
Ví dụ:
Exemple :
Jouez dans le jardin !

Không có chủ ngữ ở thức mệnh lệnh. Chúng ta chỉ sử dụng thức mệnh lệnh đối với các ngôi « tu »,« nous » và « vous ».
Ví dụ:
Exemple :
Venez avec nous !

Chúng ta dùng ngôi « tu » để đưa ra chỉ dẫn, lời khuyên hay ra lệnh với những người ta quen thân (gia đình, bạn bè, trẻ em...).
Ví dụ:
Exemple :
Attends-moi !

Chúng ta dùng ngôi « vous » để đưa ra chỉ dẫn, lời khuyên hay ra lệnh với những người ta không quen biết hoặc với nhiều người (ngôi vous số nhiều).
Ví dụ:
Exemple :
Venez chez moi !

Đối với những động từ kết thúc bằng -er ( và đối với động từ aller), chúng ta không để chữ " s " đối với ngôi thứ 2 số ít :
Ví dụ:
Exemple :
 
Répète !
 

Parler

Indicatif présent
Impératif
Impératif négatif
Je parle
   
Tu parles
Parle !
Ne parle pas !
Il parle
   
Nous parlons
Parlons !
Ne parlons pas !
Vous parlez
Parlez !
Ne parlez pas !
Ils parlent
 
   

Partir

Indicatif présent
Impératif
Impératif négatif
Je pars
   
Tu pars
Pars !
Ne pars pas !
Il part
   
Nous partons
Partons !
Ne partons pas !
Vous partez
Partez !
Ne partez pas !
Ils partent
 
   

Les verbes jouer, écouter, aller, faire, venir et attendre à l'impératif

 
TU
VOUS
NOUS
Jouer
Joue !
Jouez !
Jouons !
Écouter
Écoute !
Écoutez !
Écoutons !
Aller
Va !
Allez !
Allons !
Faire
Fais !
Faites !
Faisons !
Venir
Viens !
Venez !
Venons !
Attendre
Attends !
Attendez !
Attendons !

Có thể bạn cũng thích...