Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: thức mệnh lệnh

Écoutez et lisez les phrases à l'impératif. Pour chaque phrase, cliquez dans la bonne colonne. Consultez l'aide.
Hãy nghe và đọc các câu mệnh lệnh sau. Nhấp chuột vào cột tương ứng với mỗi câu. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Joue en ligne.
« JOUE en ligne » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "tu".« POSEZ votre question » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "vous".
Teste tes connaissances !
« JOUE en ligne » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "tu".« POSEZ votre question » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "vous".
Sélectionnez un pays.
« JOUE en ligne » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "tu".« POSEZ votre question » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "vous".
Saisissez le nom d'une ville.
« JOUE en ligne » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "tu".« POSEZ votre question » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "vous".
Parcours le monde avec les sympathiques T, V et 5.
« JOUE en ligne » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "tu".« POSEZ votre question » ! Thức mệnh lệnh với ngôi "vous".
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 02/08/2013 - Modified on 25/10/2019

Ngữ pháp / Thức mệnh lệnh


Chúng ta sử dụng thức mệnh lệnh để đưa ra chỉ dẫn, lời khuyên hoặc ra lệnh.
Ví dụ:
Exemple :
Jouez dans le jardin !

Không có chủ ngữ ở thức mệnh lệnh. Chúng ta chỉ sử dụng thức mệnh lệnh đối với các ngôi « tu »,« nous » và « vous ».
Ví dụ:
Exemple :
Venez avec nous !

Chúng ta dùng ngôi « tu » để đưa ra chỉ dẫn, lời khuyên hay ra lệnh với những người ta quen thân (gia đình, bạn bè, trẻ em...).
Ví dụ:
Exemple :
Attends-moi !

Chúng ta dùng ngôi « vous » để đưa ra chỉ dẫn, lời khuyên hay ra lệnh với những người ta không quen biết hoặc với nhiều người (ngôi vous số nhiều).
Ví dụ:
Exemple :
Venez chez moi !

Đối với những động từ kết thúc bằng -er ( và đối với động từ aller), chúng ta không để chữ " s " đối với ngôi thứ 2 số ít :
Ví dụ:
Exemple :
 
Répète !
 

Parler

Indicatif présent
Impératif
Impératif négatif
Je parle
   
Tu parles
Parle !
Ne parle pas !
Il parle
   
Nous parlons
Parlons !
Ne parlons pas !
Vous parlez
Parlez !
Ne parlez pas !
Ils parlent
 
   

Partir

Indicatif présent
Impératif
Impératif négatif
Je pars
   
Tu pars
Pars !
Ne pars pas !
Il part
   
Nous partons
Partons !
Ne partons pas !
Vous partez
Partez !
Ne partez pas !
Ils partent
 
   

Les verbes jouer, écouter, aller, faire, venir et attendre à l'impératif

 
TU
VOUS
NOUS
Jouer
Joue !
Jouez !
Jouons !
Écouter
Écoute !
Écoutez !
Écoutons !
Aller
Va !
Allez !
Allons !
Faire
Fais !
Faites !
Faisons !
Venir
Viens !
Venez !
Venons !
Attendre
Attends !
Attendez !
Attendons !

Có thể bạn cũng thích...