Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: thông báo giờ

Observez et lisez le document. Choisissez la bonne réponse.
Quan sát và đọc tài liệu. Chọn câu trả lời đúng.


Đây là loại tài liệu gì?
Une publicité pour un médecin. Une affiche pour un concert. Une affiche de film.
Những thông tin nào được giới thiệu ?
Des heures. Des prix. Une adresse internet.
Dorothée Depont, Đại học công giáo Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...