Share

Ngữ pháp: số nhiều của danh từ và mạo từ không xác định (un, une)

Có hiệu lực đến 31/12/2023
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 04/06/2013 - Modified on 10/12/2019