Share

Ngữ pháp: động từ « avoir » ở thì hiện tại và « il y a »

Có hiệu lực đến 31/12/2023
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 01/06/2013 - Modified on 13/12/2019